ZAVRIEŤ

/

Podmienky služby

PODMIENKY SLUŽBY

PRESKÚMANIE

Túto webovú stránku prevádzkuje shgthhfl.com. Na celej stránke výrazy „my“, „nás“ a „náš“ znamenajú, že shgthhfl.com ponúka túto stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných pre vás, používateľa, z tejto stránky, pod podmienkou, že prijmete všetky Podmienky , pravidlá a upozornenia.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom čohokoľvek od nás sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami („Podmienky poskytovania služby“, „Podmienky“) vrátane dodatočných podmienok a pravidiel uvedených tu. a/alebo prístupné cez hypertextový odkaz. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov Stránky vrátane, bez obmedzenia, používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Vstupom na ktorúkoľvek časť stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na stránku ani používať žiadnu zo služieb. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Zmluvné podmienky.

Všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do vášho aktuálneho obchodu, tiež podliehajú Zmluvným podmienkam. Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Ak budete pokračovať v používaní alebo prístupe na stránku po zverejnení zmien, súhlasíte s týmito zmenami.

ČASŤ 1 - PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Vyjadrením súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami vyhlasujete, že ste aspoň plnoletý v krajine svojho bydliska, alebo že ste plnoletý v krajine svojho bydliska, a dali ste nám súhlas na to, aby ste povolili komukoľvek z vašich maloletých . závislé osoby používať túto stránku.
Pri používaní Služby nesmiete používať naše produkty na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely a nesmiete porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).
Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy alebo kód akejkoľvek deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.

2. ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.
Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenos cez siete; a b) zmeny na splnenie a prispôsobenie sa technickým požiadavkám prepojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez sieť vždy šifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, kopírovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby, prístup k Službe alebo akýkoľvek kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je Služba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného povolenia.
Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie na tejto webovej stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto webovej stránke slúži len na všeobecné informácie a nemalo by sa na ne spoliehať ani používať ako jediný základ pre rozhodovanie bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnymi zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto webovej stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto webová stránka môže obsahovať historické informácie. Historické informácie nie sú vždy aktuálne a poskytujú sa len ako referencia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto webovej stránky, nie sme však povinní aktualizovať žiadne informácie na našej webovej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej webovej lokalite.

ČASŤ 4 – SLUŽBY A ZMENY CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo ukončiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) kedykoľvek bez upozornenia.
Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.

ODDIEL 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (AK SA PRÍSLUŠNÉ)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné iba online prostredníctvom stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu byť vrátené alebo vymenené iba v súlade s našimi zásadami vrátenia.
Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme presne reprezentovali farby a obrázky našich položiek, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nemáme žiadnu povinnosť, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb akejkoľvek osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikcii. Tieto práva môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek bez upozornenia podľa nášho uváženia zmeniť. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka na akýkoľvek produkt alebo službu poskytovanú na tejto webovej stránke je neplatná, ak je zakázaná.
Nezaručujeme, že kvalita produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré si zakúpite alebo dostanete, splní vaše očakávania alebo že budú opravené akékoľvek chyby v Službe.

ODDIEL 6 – PRESNOSŤ ÚČTOVANIA A ÚDAJE O FAKTURACII

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Na základe vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané z rovnakého zákazníckeho účtu s rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky s použitím rovnakej fakturačnej a/alebo dodacej adresy. V prípade, že zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť e-mailom. na poštovú a/alebo fakturačnú adresu/telefónne číslo uvedené v čase zadania objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, o ktorých sa domnievame, že ich zadali predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných nákupných a fakturačných údajov pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy. poštovú adresu a čísla kreditných kariet a dátumy vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

Viac informácií nájdete v našej politike vrátenia tovaru.

ODDIEL 7. VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nekontrolujeme ani nespravujeme.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak ako sú“ a „tak ako sú“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok a bez akéhokoľvek schválenia. Neprijímame žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z alebo v súvislosti s používaním nástrojov tretích strán, ktoré si vyberiete.
Akékoľvek používanie vlastných nástrojov ponúkaných na stránke je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a musíte sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých sú nástroje poskytované príslušným poskytovateľom služieb tretej strany, a súhlasíte s nimi. s).

V budúcnosti môžeme prostredníctvom Stránky ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Na takéto nové funkcie a/alebo služby sa vzťahujú aj tieto Zmluvné podmienky.

ODDIEL 8 – ODKAZY NA TRETIE STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiál od tretích strán.
Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu zaviesť na stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za kontrolu alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán alebo akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nezodpovedáme za žiadne škody alebo straty v súvislosti s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýmikoľvek inými transakciami súvisiacimi s webovými stránkami tretích strán. Pred vykonaním akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte a pochopte zásady a postupy tretích strán. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť smerované na tretiu stranu.

ODDIEL 9 – KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak na našu žiadosť posielate určité špecifické materiály (napríklad súťažné príspevky) alebo posielate kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály cez internet, pošlite e-mail bez našej žiadosti. poštou, poštou alebo inak (spoločne Komentáre), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek Komentáre, ktoré nám pošlete. Nemáme a nebudeme mať žiadnu povinnosť (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek Komentárov; 2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre.
Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý podľa vlastného uváženia určíme ako nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci, alebo ktorý porušuje práva akýchkoľvek večierok. duševného vlastníctva alebo týchto zmluvných podmienok.
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochrannej známky, súkromia, osobnosti alebo iných osobných či majetkových práv. Súhlasíte tiež s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať hanlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani žiadne počítačové vírusy alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu. e-mailovú adresu, vydávať sa za niekoho iného ako vy alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky svoje komentáre a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek komentáre zverejnené vami alebo akoukoľvek treťou stranou.

ODDIEL 10. OSOBNÉ INFORMÁCIE

Poskytovanie vašich osobných údajov prostredníctvom Obchodu sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11. CHYBY, NEPRESNOSTI A VYPADNUTIA

Z času na čas môžu informácie na našej webovej stránke alebo službe obsahovať typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, akcií, ponúk, nákladov na doručenie produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie o Službe alebo akejkoľvek prepojenej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez upozornenia (vrátane po zadaní objednávky).
Nenesieme žiadnu povinnosť aktualizovať, opravovať alebo objasňovať informácie o Službe alebo akejkoľvek prepojenej webovej stránke, vrátane, ale nie výlučne, informácií o cenách, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadna uvedená aktualizácia alebo dátum aktualizácie na Službe alebo akejkoľvek prepojenej stránke by sa nemala vykladať ako náznak toho, že všetky informácie o Službe alebo akejkoľvek prepojenej stránke boli zmenené alebo aktualizované.

ODDIEL 12. POUŽÍVANIE ZAKÁZANÉ

Okrem iných zákazov uvedených v podmienkach používania služby máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) nabádať ostatných, aby sa zapojili do akejkoľvek nezákonnej činnosti alebo sa na nej podieľali; (c) porušuje akékoľvek medzinárodné alebo britské pravidlá, nariadenia, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, očierňovať, ponižovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) uvádzať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvňuje funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek prepojenej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) spam, phishing, spoofing, spoofing, spidering, crawling alebo crawling; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, ak porušíte niektoré zo zakázaných použití.

ODDIEL 13 – ODMIETNUTIE ZÁRUK; OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že používanie našej Služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať zo Služby, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť Službu na dobu neurčitú alebo Službu kedykoľvek zrušiť bez upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám poskytujeme prostredníctvom Služby (okrem tých, ktoré sme výslovne poskytli) sú poskytované pre vaše použitie bez akéhokoľvek výslovného alebo implicitného vyhlásenia, záruky alebo podmienky. vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, životnosti, titulu a neporušovania
V žiadnom prípade nebudeme my, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za žiadne škody, straty, nároky alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, špeciálne alebo následné škody. . akéhokoľvek druhu vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého výnosu, ušlého úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z vášho používania akéhokoľvek Služby alebo Produkty zakúpené prostredníctvom Služby, používanie alebo akékoľvek iné nároky súvisiace akýmkoľvek spôsobom s používaním Služby alebo akéhokoľvek Produktu, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek Obsahu; alebo akúkoľvek stratu alebo škodu vzniknutú v dôsledku používania Služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, ​​preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom Služby, a to aj v prípade, že je na takúto možnosť upozornený. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ODDIEL 14 – NÁHRADA

Súhlasíte s tým, že nás a naše materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov odškodníte a ochránite pred akýmkoľvek nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných právnikov. . Poplatky, ktoré vzniknú akejkoľvek tretej strane za porušenie týchto Zmluvných podmienok alebo dokumentov v nich zahrnutých odkazom, alebo za porušenie akéhokoľvek zákona alebo práv tretích strán.

ODDIEL 15. KAPITOLA

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto zmluvných podmienok určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie sa bude naďalej uplatňovať v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddeliteľnú od týchto zmluvných podmienok , takéto určenie nemá vplyv na zvyšok ustanovenia.platnosť a vykonateľnosť.

ODDIEL 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.
Tieto zmluvné podmienky sú účinné, kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.
Túto zmluvu môžeme tiež kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a vy budete zodpovední za všetko, ak podľa nášho názoru nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali niektorú z týchto podmienok poskytovania služieb. sumy splatné do dátumu ukončenia vrátane; a/alebo vám môže brániť v prístupe k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA

Naše zlyhanie pri uplatňovaní alebo vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok poskytovania služieb neznamená vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové podmienky zverejnené na tejto stránke alebo súvisiace so službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné ústne alebo písomné dohody, komunikácie. a návrhy medzi vami a nami (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií zmluvných podmienok).
Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto Podmienok poskytovania služieb nebudú vykladané v neprospech strany, ktorá ich vypracovala.

ČLÁNOK 18 – REGULAČNÁ LEGISLATÍVA

Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Spojeného kráľovstva.

ODDIEL 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke.
Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. to je

je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie našej stránky alebo služby alebo prístup k nim po zverejnení akýchkoľvek zmien v týchto podmienkach používania predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.

ODDIEL 20. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok nám zašlite na adresu

customershelpyou@outlook.com
Zákazníkom budú účtované iba jednorazové prepravné náklady (vrátane vrátenia tovaru); Spotrebitelia nemusia platiť poplatok za opätovné naskladnenie za vrátenie tovaru.